Ngày đăng tin 18/7/2018. Ban hành quy định quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ camera hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ĐS

Phiếu xử lý văn bản

Ban hành quy định quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ camera hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ĐS

Tin Liên Quan