Ngày đăng tin 22/3/2023. Xin ý kiến xây dựng 3 bộ quy trình đảm bảo chất lượng

Thực hiện Kế hoạch cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2023, Phòng KĐCLĐT chủ trì tổ chức xây dựng 3 bộ quy trình (Quy trình quản lý xưởng thực hành, phòng học chuyên môn; Quy trình tổ chức học lại, thi lại và Quy trình khảo sát đơn vị sử dụng lao động). Nay Phòng KĐCLĐT xin ý kiến các đơn vị 3 bộ quy trình này.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 30/3/2023.

Tin Liên Quan