Ngày đăng tin 25/4/2022. Dự thảo quy chế tuyển sinh

Thực hiện Kết luận Báo cáo kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GDNN năm 2021, Phòng KĐCLĐT xây dựng bản Dự thảo Quy chế tuyển sinh, nay xin ý kiến của các đơn vị.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 15 tháng 5 năm 2022.

Tin Liên Quan