Ngày đăng tin 30/11/2022. Dự thảo tự đánh giá chất lượng trường năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường số 605/KH-CĐĐS ngày 08/8/2022 của Hiệu trưởng, Phòng KĐCLĐT xin ý kiến của các đơn vị.
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng KĐCLĐT trước ngày 05/12/2022.
Trân trọng!

Tin Liên Quan