GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU MÁY TOA XE

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU MÁY TOA XE

 

I. Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Hữu Quỳnh Phó phụ trách khoa
2 Nguyễn Anh Tuấn Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Trung Kiên Nhà giáo
4 Khuất Minh Tâm Nhà giáo
5 Thân Văn Cương Nhà giáo
6 Ngô Mạnh Cường Nhà giáo

 

II. Chức năng của khoa:

1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế  hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;
2.  Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung , cải tiến phương pháp dạy nghề;
3.  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;
4.  Quản lý Nhà giáo , giáo viên, người học thuộc đơn vị mình;
5.  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy nghề được Hiệu trưởng giao; Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì  thiết bị dạy nghề;
6.  Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa HSSV đi thực tập tại cơ sở sản xuất;
7.  Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dự giờ trong khoa, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Nhà giáo , giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình;
8.  Giúp đỡ công tác Chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục quản lý HSSV; Giúp đỡ HSSV trong giờ tự học ;
9.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Hiệu trưởng;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tin Liên Quan