Ngày đăng tin 13/11/2020. Hướng dẫn đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm

Hướng dẫn đánh giá cán bộ, viên chức năm 2020 (1)

Mẫu đánh giá viên chức năm 2020

Tin Liên Quan