Ngày đăng tin 28/11/2023. Đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Đảng bộ Trường năm 2023

Đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trực thuộc Đảng bộ Trường năm 2023

Các đơn vị cung cấp số liệu theo văn bản đính kèm Cung cấp số liệu Báo cáo kiểm điểm TT-BCH

Tin Liên Quan