Ngày đăng tin 29/12/2022. Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận, hội nghị tổ công đoàn tiến tới đại hội lần thứ XXVI Công đoàn Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2023-2028

Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận, hội nghị tổ công đoàn tiến tới đại hội lần thứ XXVI Công đoàn Trường CĐĐS, nhiệm kỳ 2023-2028

Tin Liên Quan