Đào tạo

Đoàn chuyên gia Tokyo triển khai dự án tăng cường năng lực đào tạo ĐSĐT

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Trường Cao đẳng đường sắt đã tiếp đón đoàn Chuyên gia Tokyo Metro, văn phòng Tokyo metro Hà Nội, họp triển khai các hoạt động dự án "Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị cho trường". Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị, triển khai 6 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động quan trọng đó là xây dựng các chương trình đào tạo, giáo trình … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/6/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCT Liên thông K53-1/21

TKB lớp TC ĐHCTH LT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 15/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp Chính trị lớp TC Lái tàu điện K2-1/21

Kế hoạch thi tốt nghiệp Chính trị lớp TC LTĐ K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC TTTH ĐS K53-2/20

Kê hoạch thi TN lớp TC TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 08/6/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp TC ĐHCT K53-3/21

Kê hoạch thi TN lớp TC DDHCTK53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu điện K2-1/21

TKB lớp TC Lai tàu Điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2022. Thời khóa biểu lớp SC GĐN K54-1/22

TKB lớp SC GĐN K54-2.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21

TKB lớp TC Lai tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/6/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCTH K53-3/21

TKB lớp TC ĐHCT K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/6/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCT liênthông K53-1/21 và lớp TC ĐHCT K53-2/21

TKB 2 lớp TC ĐHCT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/5/2022. Lịch kiểm tra kết thúc mô đun lớp SC Gác ghi K54-2/22

Lịch thi Gác ghi Đồng Đăng … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCT liênthông K53-1/21

TKB Lớp TC ĐHCTH liên thông … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC ĐHCT K53-2/21

TKB Lớp TC ĐHCTH K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/5/2022. Lịch thi kết thúc môn học lớp TC Lái tàu K53-1/21

Lịch thi kết thúc môn học lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 11/5/2022. Lịch thi kết thúc môn học 02 lớp TC ĐHCT và ĐHCT LT khóa 53

Lịch thi kết thúc môn học 02 lớp TC ĐHCT và TC ĐHCT LT … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu điện K2-1/21. (Tiếp theo)

TKB Lớp Lái tàu điện1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/5/2022. Thời khóa biểu lớp TC Lái tàu điện K2-1/21.

TKB Lớp Lái tàu điện2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Thời khóa biểu lớp TC TTTH K53-2/20.

TKB Lớp TC TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Kế hoạch thi Tốt nghiệp môn Giáo dục Chính trị lần 2 của các lớp

Lịch thi TN Chính trị lần 2 các lớp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Kế hoạch thi lớp TC Điều hành chạy tàu hỏa K53-3/21.

Lịch thi lớp TC ĐHCT K53-3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/4/2022. Kế hoạch thi lớp TC Điều hành chạy tàu hỏa Liên thông K53-1/21.

Lịch thi lớp TC ĐHCT Liên thông K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/4/2022. Kế hoạch thi kết thúc môn học học lại của các lớp K53.

Lịch thi kết thúc học lại các lớp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/4/2022. Kế hoạch thi kết thúc lần 2 lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21.

Lịch thi lần 2 lớp TC Lái tàu K53-1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/4/2022. Kế hoạch thi kết thúc bổ sung lớp TC ĐHCT K53-3/21.

Lịch thi lớp TC ĐHCT K53-3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng TTTHĐS K14-1/21

TKB CĐ TTTH K14-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-1/21

TKB lớp TC Lái tàu đường săt K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Liên thông ĐHCTH K53-1/21

TKB TC LT ĐHCTH K53-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCTH K53-2/21

TKB TC ĐHCTH K53-2_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/3/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp ĐHCTH K53-3/21

TKB TC ĐHCTH K53-3_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/02/2022. Thời khóa biểu lớp SC Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe K54-2/22

TKB lớp SC Gác ghi K54-2.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/02/2022. Thời khóa biểu lớp SC Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe K54-1/22

TKB lớp SC Gác ghi K54-1.22 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/02/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu điện K2-1/21

TKB Lớp TC lái tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/02/2022. Kế hoạch thi TN lần 2 lớp TC Lái tàu ĐS K52-4/19

Kế hoạch TN lần 2 Lớp TC Lái tàu K52-4.19 … Đọc Thêm