Đào tạo

Ngày đăng tin 13/6/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-TC TTTH ĐS 1

Kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K55-TC TTTH ĐS 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/6/2024. Kế hoạch thi cấp Chứng chỉ Trưởng tàu hàng lớp K55-TC Lái tàu 1

Kế hoạch thi cấp CC Trưởng tàu hàng … Đọc Thêm

TKB K56-SC Khám chữa toa xe 2_2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 10/6/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC Khám chữa toa xe 2

TKB K56-SC Khám chữa toa xe 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 2 lớp K56-TC Lái tàu 1

Lịch thi lần 2 lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 2 lớp K56-SC Gác ghi 4

Lịch thi lần 2 lớp K56-SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/6/2024. Lịch thi lần 1 lớp K56-TC ĐHCT3

Lịch thi lần 1 lớp K56-TC ĐHCT 3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Lịch thi kết thúc môn học mô đun HKI lớp K56-TC XD& BD CTGTĐS 2

Lịch thi kết thúc môn học mô đun HKI lớp K56-TC XD& BD CTGTĐS 2 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Thời khoá biểu học kỳ I lớp K56 TC ĐHCTH3

Thời khoá biểu học kỳ I lớp K56 TC ĐHCTH3 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 31/5/2024. Thời khoá biểu học kỳ II lớp K56 TC ĐHCTH1

Thời khoá biểu học kỳ II lớp K56 TC ĐHCTH1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 29/5/2024. Thời khóa biểu lớp K15-CĐ Điều hành đường sắt đô thị

Thời khóa biểu lớp K15-CĐ ĐHĐS đô thị … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/5/2024. Thời khóa biểu lớp K56 – Sơ cấp Gác ghi 4 (tiếp theo)

TKB K56-SC Gác ghi 4( tiếp theo) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 17/5/2024. Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC ĐHCT Liên thông 1

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC ĐHCT Liên thông1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/4/2024. Thời khóa biểu (tiếp theo) lớp K56-SC GG 4

TKB K56- SC GG4( tiếp) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/4/2024. Lịch kiểm tra hết môn học/modun lớp K56-SC GG 4

Lịch KTra K56- SC GG4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 22/4/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC XD&BDCT GTĐS Liên thông 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC XD&BDCT GTĐS Liên thông 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 09/4/2024. Thời khóa biểu lớp K56-SC Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe 4

TKB K56-SC Gác ghi 4 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC Lái tàu điện 1

Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC Lái tàu điện 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K55-TC TTTH

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp K55-TC TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 01/4/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 lớp K14-CĐ TTTH

Kế hoạch thi lại TN lớp K14-CĐ TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 20/3/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT1 (Tiếp theo)

Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 19/3/2024. Thời khóa biểu lớp K56- SC Gác đường ngang 5

TKB GĐN5( Long Biên) … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/3/2024. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu đường sắt

Thời khóa biểu K56-TC Lái tàu đường sắt … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 12/01/2024. Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21

Kế hoạch thi Tốt nghiệp lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 1 của lớp K55-TC ĐHCTHLT1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 1 của lớp K55-TC ĐHCTHLT1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn học mô đun lần 2 của lớp K55-TC TTTH1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 của lớp K55-TC TTTH1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 1 của lớp K55-TC TTTH1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 1 lớp K55-TC TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 lớp K56-TC LTĐS 1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 lớp K56-TC ĐHCT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2024. Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 2 của lớp K55-TC ĐHCTHLT1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 lớp K55-TC ĐHCTHLT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2023. Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần 2 lớp K56-TC LTĐS 1

Lịch thi kết thúc môn họcmô đun lần 2 lớp K56-TC LTĐS 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/12/2023. Thời khóa biểu lớp K56 – TC ĐHCT 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC ĐHCT 1 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 21/12/2023. Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1

Thời khóa biểu lớp K56-TC Lái tàu 1 … Đọc Thêm