Đào tạo

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-3/20

TKB lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-3.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-1/21

TKB lớp Trung cấp Lái tàu Đướngắt K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/01/2022. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng TTTH K14-1/21.

TKB lớp Cao đẳng TTTH K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Kế hoạch thi KTMH cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1/21

Kế hoạch Thi KTMH cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/01/2022. Kế hoạch học cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1/21

Kế hoạch học cho các học sinh bổ sung và lớp TC Lài tàu điện K2-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp TTTH K53-2/20

CamScanner 01-06-2022 09.43 TKB lớp Trung cấp TTTH K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu K53-2/21

TKB lop TC ĐHCT K53-2.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu liên thông K53-1/21

TKB lopTC ĐHCT LT K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 07/01/2022. Thông báo về việc hoãn tổ chức thi Tốt nghiệp môn học Giáo dục Chính trị của 02 lớp

Thông báo hoãn tổ chức thi tốt nghiệp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/01/2022. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu ĐS K53-1/21

TKB lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 27/12/2021. Thời khóa biểu lớp Lái tàu điện K2-1/21

TKB-lop-Lai-tau-dien … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/12/2021. Thời khóa biểu điều chỉnh lớp TC TTTH ĐS K53-2/20

TKB TC TTTH K52-2_20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/12/2021. Kế hoạch thi hết môn lớp TC ĐHCT ĐS K53-3/21

Lịch thi TC DHCT ĐS K53-3_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 16/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp TC ĐHCT ĐS K53-3/21

Kế hoạch thi TN GD chính trị Lớp TC ĐHCT K53-3_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 14/12/2021. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng TTTH K14-1/21

TKB lớp CĐ TTTH K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Kế hoạch học lại của các lớp Trung cấp

Kế hoạch học lại các lớp trung cấp … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp TC Lái tàu ĐS K53-1/21

KH thi GDCT Lớp TC Lái tàu ĐS K53-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Kế hoạch thi TN môn GD Chính trị lớp Cao đẳng TTTH K14-1/21

Kế hoạch thi TN GD chính trị Lớp CD TTTH … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Lịch thi học kỳ lớp Trung cấp Lái tàu Điện K2-1/21

Lịch thi TC Lái tàu Điện K2-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Đường sắt K53-3/20

TKB TC Lái tàu ĐS K53-3_20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 13/12/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu Điện K2-1/21

TKB TC Lái tàu điện K2-1_21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 06/12/2021. Lịch kiểm tra lần 2 lớp Sơ cấp Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe K53-3/21

Lịch thi lại Lớp Gác ghi … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 04/12/2021. Lịch thi hết môn lớp CĐ TTTH ĐS K14-1/21

Lịch thi hết môn lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/12/2021.Lịch thi hết môn lớp Trung cấp ĐHCTH K53-2/21 và lớp ĐHCTH LT K53-1/21

Lịch thi hết môn 2 lớp TC ĐHCTH và ĐHCTH LT K53 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 03/12/2021. Thời khóa biểu lớp Sơ cấp Gác đường ngang K53-1/21

TKB lớp Sơ cấp Gác đường ngang K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/12/2021. Lịch thi lớp Cao đẳng Thông tin tín hiệu Đường sắt K14-1/21

Lịch thi lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 02/12/2021. Lịch thi lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-1/21

Lịch thi hết môn lớp TC Lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/11/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-1/21

TKB lớp TC lái tàu K53-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 26/11/2021. Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Thông tin tín hiệu đường sắt K14-1/21

TKB lớp CĐ TTTH ĐS K14-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 25/11/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Thông tin tín hiệu ĐS K53-2/20

TKB Lớp TC TTTH ĐS K53-2.20 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 23/11/2021. Lịch thi kết thúc môn học lớp Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa K53-3/21

Lịch thi hết môn lớp TC ĐHCTH K53-3.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/11/2021. Thời khóa biểu lớp Lái tàu Đức K4-1/21

TKB lớp Lái tàu Đức K4-1.21 … Đọc Thêm

Ngày đăng tin 18/11/2021. Thời khóa biểu lớp Trung cấp Lái tàu đường sắt K53-1/21

TKB lớp TC Lái tàu ĐS K53-1.21 … Đọc Thêm