Ngày đăng tin 19/12/2022. Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trường CĐĐS về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác XD Đảng năm 2022, nhiệm vụ trong tâm năm 2023

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trường CĐĐS về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác XD Đảng năm 2022, nhiệm vụ trong tâm năm 2023

Tin Liên Quan