Ngày đăng tin 23/6/2023.Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQĐUK, ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 06-NQĐUK, ngày 28-4-2023 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DNTW

Tin Liên Quan