Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khoá NK đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt:

Mẫu cam kết KH 08.2021.ĐU

T.LIEU HOC TAP CHUYEN DE TOAN KHOA.KH08.2021

Tài liệu sinh hoạt CB tháng 10

Tin Liên Quan