Ngày đăng tin 25/5/2022. Thông báo triệu tập HN thực hiện quy trình quy hoạch cấp ủy ĐB Trường nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện quy trình quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý Trường CĐĐS giai đoạn 2026-2031

Thông báo triệu tập HN thực hiện quy trình quy hoạch cấp ủy ĐB Trường nhiệm kỳ 2025-2030

Tin Liên Quan